ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0033 „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

           

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На въпросите отговаряйте като посочвате цифрата/буквата, която съответства на Вашия отговор.
Благодарим Ви предварително за съдействието!


1. Вие се обучавате във факултет:

2. Вие сте:

3. Моля посочете среден успех от дипломата си за средно образование.

4. Моля посочете среден успех от дипломата си за висше образование от ОКС „Бакалавър” (въпросът не се отнася за студентите специалност „Ландшафтна архитектура” и „Ветеринарна медицина”).

5. След завършване на ОКС ”Бакалавър” (въпросът не се отнася за студентите специалност „Ландшафтна архитектура” и „Ветеринарна медицина”):

6. Ако след завършване на ОКС ”Бакалавър” сте работили, моля посочете Вашия среден месечен осигурителен доход (в лева)

7. Според Вас кои три български висши училища осигуряват най-добро образование във Вашата специалност или професионално направление?

8. Постъпих във висше училище, което беше моето първо желание.

9. Участвали ли ли сте в стаж в областта, в която се обучавате?

10. Работили ли сте по специалността по време на Вашето обучение?

11. Оценете влиянието на обучението Ви в ЛТУ за придобиване на следните умения:
Много слабоСлабоСредноСилноМного силно
Умения за работа в екип
Формиране и изразяване на лично мнение
Умения за самостоятелна работа
Аналитично мислене
Инициативност
Умения за разрешаване на проблеми

12. Доколко според Вас са застъпени в съдържанието на учебния план за ОКС „Магистър”, следните области:
Много слабоСлабоСредноСилноМного силно
Профилиращи дисциплини по специалността
Информационни технологии
Икономически и управленски дисциплини
Чуждоезиково обучение

13. Оценете твърдението „В резултат на обучението си в ЛТУ придобивам увереност, че ще успея в живота“

14. В каква степен твърдението „Създавам важни контакти и приятелства, които биха ми помогнали в професионалната реализация“ се отнася за Вас

15. След завършване на висшето си образование имате намерение да работите в:

Благодарим Ви за отзивчивостта!