ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0033 „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

           

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На въпросите отговаряйте като посочвате цифрата/буквата, която съответства на Вашия отговор.
Благодарим Ви предварително за съдействието!


1. Вие се обучавате във факултет:

2. Вие сте:

3. Моля посочете среден успех от дипломата си за средно образование.

4. Според Вас кои три български висши училища осигуряват най-добро образование във Вашата специалност или професионално направление?

5. Постъпих във висше училище, което беше моето първо желание.

6. Участвали ли ли сте в стаж в областта, в която се обучавате?

7. Работили ли сте по специалността по време на Вашето обучение?

8. Оценете влиянието на обучението Ви в ЛТУ за придобиване на следните умения:
Много слабоСлабоСредноСилноМного силно
Професионални умения по специалността
Умения за общуване
Умения за вземане на решения
Умения за работа в екип
Формиране и изразяване на лично мнение
Умения за създаване на екип
Умения за самостоятелна работа
Умения за създаване на бизнес идеи
Умения за водене на преговори
Аналитично мислене
Инициативност
Умения за разрешаване на проблеми
Умения за използване на лични познанства, контакти

9. Оценете степента на придобитите знания, умения и компетенции по следните области:
Много слабоСлабоСредноСилноМного силно
Профилиращи дисциплини по специалността
Информационни технологии
Икономически и управленски дисциплини
Чуждоезиково обучение

10. Как оценявате теоретичните знания получени при обучението Ви в ЛТУ

11. Как оценявате практическите знания получени при обучението Ви в ЛТУ

12. Оценете твърдението „В резултат на обучението си в ЛТУ придобивам увереност, че ще успея в живота“

13. В каква степен твърдението „Създавам важни контакти и приятелства, които биха ми помогнали в професионалната реализация“ се отнася за Вас

14. След завършване на висшето си образование имате намерение да работите в:

Благодарим Ви за отзивчивостта!