ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0033 „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

           1. Вие се обучавате във факултет:

2. Вие сте:

3. Моля посочете среден успех от дипломата си за средно образование.

4. Според Вас кои три български висши училища осигуряват най-добро образование във Вашата специалност или професионално направление?

5. От къде научихте за ЛТУ и специалността, в която се обучавате?

6. Постъпих във висше училище, което беше моето първо желание.

7. Оценете влиянието на обучението Ви в ЛТУ за придобиване на следните умения:
Много слабоСлабоСредноСилноМного силно
Умения за работа в екип
Формиране и изразяване на лично мнение
Умения за самостоятелна работа
Аналитично мислене
Инициативност
Умения за разрешаване на проблеми

8. До колко според Вас са застъпени в съдържанието на учебния план за ОКС „Бакалавър” следните области:
Много слабоСлабоСредноСилноМного силно
Профилиращи дисциплини по специалността
Информационни технологии
Чуждоезиково обучение

9. Оценете твърдението „В резултат на обучението си в ЛТУ придобивам увереност, че ще успея в живота“:

10. В каква степен твърдението „Създавам важни контакти и приятелства, които биха ми помогнали в професионалната реализация“ се отнася за Вас:

11. След завършване на висшето си образование имате намерение да работите в:

Благодарим Ви за отзивчивостта!